Diskuze v rámci 3. Cyklofóra města Tábora 27. 2. 2017

Piktogramový koridor pro cyklisty – problém s parkujícími vozidly v koridoru:

 • jaký je jeho smysl: naznačuje účastníkům silničního provozu stopu průjezdu cyklistů, jedná se o trasy s větším výskytem cyklistů, piktogramy na vozovce napomáhají řidičům motorových vozidel předvídat pravděpodobný pohyb cyklistů a upozornit na jejich zvýšený počet. Pro cyklisty jde o upřesnění vhodné trasy.
 • Zastavení a stání motorového vozidla v tomto koridoru, ač není zakázané, může být pro cyklistu nebezpečné, neboť musí vybočit ze směru a zařadit se mezi projíždějící vozidla
 • Zastavení je v koridoru možné, pokud možno s velkou obezřetností
 • Stání v cyklistickém koridoru se nedoporučuje.
 • Pro zastavení a stání v cyklopiktogramovém koridoru platí obecné normy pro zastavení a stání, dle šířkových poměrů dané komunikace.

 

Komunikace Na Bydžově (kolem Lužnice) – velmi často tudy projíždějí vozidla od ČOV:

 • tato komunikace má režim smíšené stezky pro pěší a cyklisty s možností projetí dopravní obsluhy. V tomto případě je dopravní obsluhou i vozidlo společnosti ČEVAK a.s., která zde má svá zařízení (ČOV za mostem). O tom, zda se jedná o nadměrný pohyb vozidel ČEVAK bude se společností jednáno.

 

Zárybničná Lhota – návrh propojení cyklostezky se zástavbou v obci a to umístěním smíšené stezky na návodní straně hráze Knížecího rybníka:

 • tento návrh bude prověřen jak z hlediska možného technického řešení, tak z hlediska majetkoprávních vztahů k jednotlivým pozemkům.

 

Bezpečnost chodců na Odpočinkové zóně Jordán, především v úseku zúženého průchodu v prostoru dopravního hřiště:

 • charakteristika Odpočinkové zóny Jordán: jedná se o komunikaci se smíšeným provozem chodců a cyklistů, není rozlišená, obě skupiny se tedy mohou pohybovat vlevo i vpravo; základem je tolerantní chování, kdy cyklisté by měli být maximálně obezřetní, snížit svou rychlost, chodci by se neměli pohybovat nepředvídatelně, pejskaři by neměli uvolňovat vodítko přes celou šíři komunikace a podobně. Smíšená stezka začíná u paty Jordánské hráze (u loděnic) a je ukončena ulicí Šafaříkovou a loukami pod železniční tratí, kde je patrný konec stavebních úprav a končí zde šotolinová cesta upnutá do obrubníků.
 • z popisu Odpočinkové zóny je patrné, že cílem projektu bylo maximální využití prostoru u Jordánu k rekreaci. Maximálním využitím se myslí, mimo jiné, využití pro co největší množství rekreujících se osob. Chtěli bychom tedy apelovat na co největší ohleduplnost a respekt k ostatním. Jiná úprava, např. oddělení chodců od cyklistů, není technicky možná. Uvidíme, jestli přesměrování cyklistů na mlatovou cestu, formou značení na dlažbě, bude úspěšné

 

Oprava tzv. Valentovy spojky (účelové komunikace spojující Čekanice – křižovatku ulic Družstevní a U Kovárny se silnicí II/137 před Zalužím, která je pokračováním Vožické ulice):

 • celková oprava povrchu této komunikace by byla nejen velice nákladná, ale z hlediska problémů s nákladní dopravou v Čekanicích i nevhodná, neboť lze předpokládat, že by došlo k dalšímu navýšení nákladní dopravy především v Družstevní ulici.
 • dalším řešením, které již bylo prověřeno, by byla úprava pouze části komunikace a oddělení této části pro pěší a cyklisty. Projektant toto řešení nedoporučil, neboť by se jednalo o řešení technicky velice složité a dá se říci stavebně neudržitelné (obrubníky jsou příliš nízké, citybloky nevhodné, nepodařilo by se v plném rozsahu zajistit odvodnění … apod.).
 • další řešení – umístění tzv. šikan, které by zabránily průjezdu motorových vozidel, je z hlediska zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb., v platném znění) neprůchodné.

 

Bike boxy – dotaz na možné dálkové zjištění obsazenosti:

 • Technicky by tento požadavek bylo možno řešit. Vzhledem k tomu, že úschovny kol byly umístěny teprve vloni na podzim, bude nejprve vyhodnocen provoz a obsazenost v plné sezóně a poté dohodnuty další úpravy. Vyhodnocení by mělo být provedeno po této cyklistické sezóně, tedy cca říjen – listopad 2017.

 

Vybudování lávky přes Vápennou strouhu (OD OD Tesco, souběžně se železničním mostem):

 • Stavby lávky je v současné době finančně nereálná. Je však na zvážení, zda neupravit část „pěšiny“ pod zahrádkářkou osadou, která je součástí městské cyklotrasy „B“.

 

Cyklistické spojení z Horek do centra Tábora by nemělo vést po silnici II/137 (prostor Švehlova mostu):

 • pohyb cyklistů v této lokalitě je zcela spontánní, městská trasa pro cyklisty je vyznačena Starými Horkami, ulicí Rekreační, dále k Pintovce a serpentinami do Čelkovic. Jedná se o trasu městskou, kterou není nutno využívat k rekreačním účelům.
 • Na výlet lze jet např. přes Babí horu a sjet na most u ČOV, poté pokračovat po asfaltové komunikaci Na Bydžově, která je téměř bez motorových vozidel.

 

Bude existovat mapa cyklostezek na Táborsku, kde nejezdí auta?

 • Trasa, kde nejezdí auta, neexistuje jako okruh. Lze pochopitelně jet tam a zpět, např. v Tismenickém údolí či kolem Lužnice. Jakmile chcete jet okruh, vždy se někde s auty bohužel musíte potkat. Na webu města je zveřejněno 10 tras, což zatím považujeme za dostatečné. Stejně navržené trasy ve městech a kolem měst mají také na západ od nás, kde začali s cyklodopravou dříve. I takové trasy jako Greenway, vedou naprostou většinu trasy po silnicích nižších tříd.
 • Takže závěrem: taková mapa, kde by byly jen stezky bez aut, existovat nebude.

 

Bilance investic do cyklosportu za poslední rok – co se zdařilo a co ne.

 • Viz prezentace (investice do cyklistické dopravy)